Naša činnosť

Sme príspevková organizácia mesta Bojnice (ďalej len KCB) s právnou subjektivitou, zriadená Mestským zastupiteľstvom v Bojniciach v súlade s § 11, odst. 4), písm. l) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

Predmetom činnosti KCB je okrem prevádzkovania budov vo výlučnom vlastníctve mesta najmä :

  • organizovanie koncertnej a divadelnej činnosti, výstavných, spoločenských, vzdelávacích, informačných, prezentačných a propagačných podujatí a  prevádzkovanie kina;
  • zabezpečovanie občianskej obradnosti, osláv, partnerských vzťahov mesta a vysielanie v mestskom rozhlase;
  • spolupráca v oblasti kultúry, mimoškolského vzdelávania a výchovy a rozvoja turizmu s neštátnymi a samosprávnymi orgánmi,  organizáciami a inštitúciami, občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami, záujmovými združeniami, fyzickými a právnickými osobami v Slovenskej republike a zahraničí;
  • sprostredkovanie vystúpení umeleckých kolektívov a jednotlivcov pre iné právnické a fyzické osoby;
  • propagačná činnosť – prenájom plôch na reklamu;
  • vydávanie dvojmesačníka Bojnické zvesti;
  • sprístupňovanie zbierkových fondov múzeí, diel výtvarného a úžitkového umenia  prostredníctvom muzeálnej a galerijnej expozície;
  • hospodárska činnosť v rozsahu povolenom živnostenských oprávnením (organizovanie príležitostných trhov).