Priestory

InformácieFotogalériaPoplatky

Kultúrne centrum zabezpečuje svoju hlavnú činnosť v objektoch, ktoré sú vo vlastníctve mesta Bojnice:

A) Kultúrny dom na Hurbanovo námestí č. 19/41 pozostáva z viacúčelovej kino-divadelnej sály s kapacitou 365 kresiel, vestibulov, šatní  pre účinkujúcich, šatní pre verejnosť a kongresovej sály s príslušenstvom s kapacitou na sedenie do 200 návštevníkov;

B) V Meštianskom dome na Hurbanovom námestí č. 49, kde pôsobí umelecký kolektív sa nachádzajú aj komerčne prenajaté priestory;

C) Kultúrny dom – DML na Moyzesovej ulici č. 2 v Dubnickej časti mesta pozostáva z veľkej sály s kapacitou do 120 osôb, javiska a kuchynky;

D) Mestská knižnica na Hurbanovom námestí č. 61/68, ktorá zabezpečuje knižnično-informačné služby, kopírovacie služby, predaj kníh, kancelárskych a školských potrieb, darčekových predmetov a poskytuje ubytovanie max. pre 4 osoby;

Občianska obradnosť sa zabezpečuje v Zlatej sále SNM – Múzea Bojnice (Bojnického zámku) a obradnej miestnosti mesta Bojnice v budove bývalého Pivára.

Kongresová sála

Stužkové, svadby

Veľká sála

Počet osôb v klubovej čitárni je obmedzený na max. počet 45.

Osobitné sadzby pre obyvateľov Bojníc v DML: rodinné slávnosti, oslavy, smútočné hostiny a pod.

  • Do 6 h = 40,00 €
  • nad 6 h a svadby = 100,00 €

V cene príležitostných nájmov sú započítané náklady na el. energiu, kúrenie, vodné a stočné a náklady spojené s prevádzkou budov.

Ozvučenie (mzda zvukára) …………………………………………………………… 15,00 €/h

Osvetlenie (mzda zamestnanca) …………………………………………………… 15,00 €/h

Pri celodenných príležitostných trhoch:

  • v predšatňovom priestore kultúrneho domu na Hurbanovom námestí je cena nájmu 135,00 €
  • v priestore veľkej sály DML – kultúrneho domu na Moyzesovej ul. č. 2 je cena nájmu 85,00 €
  • kratšie nájmy sa určia dohodou

Prenájom priestorov v predvestibulí a okolí budovy kultúrneho domu na Hurbanovom námestí sa stanovuje v prípade príležitostných trhov a jarmočných dní v súlade s VZN mesta č. 9 – 2015,  vo výške 5,00 €/m2  zabratej plochy na 1 deň nezávisle od počtu hodín prenájmu.

Cenník je súčasťou príkazu riaditeľky KC Bojnice, p.o.m., č. 2/2016 zo dňa 30.06.2016. Je vydaný v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.