Zásady spracovania osobných údajov – Cookies

Vážení klienti, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z O ochrane osobných údajov (GDPR) s účinnosťou od 25. 5. 2018, vyplýva pre nás, ako prevádzkovateľa, povinnosť oznámiť Vám, aké osobné údaje o Vás spracúvame a ako ich používame.

Patríte medzi našich klientov, ktorí si u nás zarezervovali vstupenku na naše kultúrne podujatie. Z tohto dôvodu spracúvame Vaše meno a priezvisko (názov organizácie), adresu, e-mailovú adresu a číslo telefónu.
U nás v Kultúrnom centre Bojnice (ďalej len KCB)  berieme Vaše súkromie vážne a chceme Vás ubezpečiť, že sa o Vaše osobné údaje už od počiatku staráme v súlade s nariadením.

Vaše osobné údaje budeme aj naďalej používať výlučne pre potreby rezervácie vstupenky. Vašu e-mailovú adresu budeme používať len na zasielanie Vám prehľadu kultúrnych podujatí nášho KCB. Môžete nás kedykoľvek požiadať, aby sme Vašu e-mailovú adresu prestali používať .

Ak si neželáte, aby sme Vám naďalej uvedené informácie zasielali, oznámte nám to, prosím, elektronickou poštou a my Vás vyradíme zo zoznamu.
E-mail: kcbojnice.sedlakova@gmail.com

Veríme, že aj naďalej ostanete s nami.

Pre detailné informácie o spracovaní Vašich osobných údajov navštívte naše aktuálne Zásady spracúvania osobných údajov.

Zásady spracúvania osobných údajov

V súlade so Zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov bola vykonaná analýza pre prevádzkovateľa.

Zásada zákonitosti

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s príslušnými zákonmi, smernicami, vyhláškami, ktoré tvoria súčasť obsahu jednotlivých záznamov o spracovateľských činnostiach.

Prevádzkovateľ v prípade spracúvania osobných údajov na iný účel, ako tie čo sú uvedené v jednotlivých záznamoch o spracovateľských činnostiach, má k dispozícii tlačivo na poskytnutie súhlasu od dotknutej osoby. Prevádzkovateľ je poučený, že nesmie spracovávať osobné údaje skôr, ako má od dotknutých osôb súhlas.

Zásada obmedzenia účelu

Prevádzkovateľ a ním poverené osoby získavajú a následne spracúvajú osobné údaje určené v súlade s účelom prevádzky. Na základe vykonanej analýzy, prevádzkovateľ dodržiava zásadu obmedzenia účelu a spracúva osobné údaje v súlade s účelom podľa obsahu jednotlivých záznamov o spracovateľských činnostiach.

Zásada minimalizácie osobných údajov

Prevádzkovateľ v súlade s obsahom jednotlivých záznamov o spracovateľských činnostiach určil ich minimálne nevyhnutný rozsah a tento prispôsobil aj v používaných informačných systémoch, ktoré sú nevyhnutné pre prevádzku. Osobné údaje sú uvedené v časti osobné údaje v jednotlivých záznamoch o spracovateľských činnostiach.

Zásady správnosti

Prevádzkovateľ a ním poverené osoby kontrolujú správnosť osobných údajov, ktoré ak nie je treba, aktualizujú spôsobom na to určeným. V prípade, že osobné údaje nie sú v súlade s účelom, alebo nie sú aktuálne, prevádzkovateľ má spracované postupy, kedy bez zbytočného odkladu takéto osobné údaje opraví alebo vymaže. Oprava je prípustná vtedy, ak sú osobné údaje v súlade so zásadou spracovania podľa účelu.

Zásada minimalizácie uchovávania

Prevádzkovateľ s prihliadnutím na účel spracovania, v jednotlivých záznamoch o spracovateľských činnostiach určil aká je minimálna dĺžka uchovávania osobných údajov. Pre takéto osobné údaje prevádzkovateľ prijal primeraný spôsob ochrany. Bližšie informácie sú v dokumentácii spracovanej podľa Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov, bezpečnostnom projekte. Pokiaľ niektoré z osobných údajov nie sú určené na archiváciu alebo štatistický účel, alebo prekročia hranicu minimálneho uchovávania, prevádzkovateľ takéto osobné údaje na to určeným spôsobom vymaže, zlikviduje.

Zásady integrity a dôvernosti

Prevádzkovateľ má v súlade so Zákonom č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a následných aktualizácií spracované bezpečnostné smernice a opatrenia. Počas prevádzky sa osobné údaje spracúvajú prostredníctvom primeraných technických prostriedkov. Prevádzkovateľ má prijaté primerané organizačné opatrenia pred prípadnou stratou, výmazom alebo poškodením osobných údajov.

Zásada zodpovednosti

Prevádzkovateľ je s uvedenými zásadami ako aj postupmi správania pre jednotlivé prípady oboznámený. V prípade požiadavky Úradu na ochranu osobných údajov ich vie preukázať.

Spracúvanie súborov cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. 

Na spracúvanie súborov cookies sa vždy vyžaduje Váš predchádzajúci súhlas, pričom tento suhlas má náležitosti súhlasu podľa GDPR. Jedinou výnimkou, kedy Váš súhlas nepotrebujeme je v prípade spracúvania tzv. funkčných súborov cookies (alebo technických súborov cookies), ktoré sú nevyhnutné na správne fungovanie samotnej webstránky. Súhlas so spracúvaním súborov cookies archivujeme. Samozrejme, ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.